28 Mar 2022

Who Do You Imitate?

Sermon thumbnail

31 Oct 2021

Who Do You Imitate?

Passage Philippians 2: 19-30

Speaker Scott Furey